Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2010 m. pranešimai apie esminius įvykius

2010 11 22

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.
 2. 2010 m. lapkričio 19 d. baigtas AB SEB banko privalomo akcijų išpirkimo procesas.

  Švedijos Karalystėje registruotai „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ priklauso 100 proc. AB SEB banko akcijų.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (+370 5) 268 2564.

2010 10 28

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2010 metų ketvirčius AB SEB bankas patyrė 112,1 mln. litų (32,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 76,1 mln. litų (22,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2009 metų ketvirčius bankas patyrė 626,4 mln. litų (181,4 mln. eurų), o banko grupė — 942,8 mln. litų (273,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio.

  Į AB SEB banko 2010 metų trijų ketvirčių rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų trijų ketvirčių veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.


2010 07 13

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmą 2010 metų pusmetį AB SEB bankas patyrė 77,0 mln. litų (22,3 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 160,9 mln. litų (46,6 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2009 metų pusmetį bankas patyrė 168,5 mln. litų (48,8 mln. eurų), o banko grupė — 224,9 mln. litų (65,1 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio.

  Į AB SEB banko 2010 metų pirmo pusmečio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2010 06 08

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. AB SEB banko stebėtojų taryba patenkino Vytauto Siniaus prašymą atšaukti jį iš AB SEB banko valdybos nario pareigų ir paskyrė naują valdybos narį Virginijų Doveiką. Valdybos nario pareigas Virginijus Doveika pradės eiti po to, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2010 04 28

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2010 metų ketvirtį AB SEB bankas patyrė 59,4 mln. litų (17,2 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 80,3 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2009 metų ketvirtį bankas uždirbo 26,6 mln. litų (7,7 mln. eurų), o banko grupė — 16,2 mln. litų (4,7 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Į banko 2010 metų pirmojo ketvirčio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei.

  Į AB SEB banko grupės 2010 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.


2010 03 25

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2010 m. kovo 25 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, įvyko eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su AB SEB banko konsoliduotu metiniu pranešimu;
  2. išklausytas AB SEB banko auditoriaus pranešimas;
  3. išklausyti AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
  4. patvirtinta AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2009 metų konsoliduota finansinė ataskaita (pridedama);
  5. priimtas sprendimas dengti dalį AB SEB banko nuostolių papildomais akcininkų įnašais, kurių suma ne mažesnė kaip 345 280 000 Lt (100 000 000 eurų);
  6. patvirtintas AB SEB banko 2009 metų nuostolių paskirstymas (pridedama);
  7. UAB „PricewaterhouseCoopers“ išrinkta audito įmone, kuriai pavesta tikrinti AB SEB banko einamųjų metų ir ne daugiau kaip dvejų būsimųjų finansinių metų metines finansines ataskaitas. AB SEB banko prezidentui pavesta sudaryti su šia audito įmone sutartį, kurioje būtų nustatytos mokėjimo už paslaugas sąlygos;
  8. Tedas Tonis Kylbergas išrinktas AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė.

  Sprendimas dėl AB SEB banko 2009 metų nuostolių paskirstymo (DOC, 40 KB)
  2009 metų nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos (PDF, 1.8 MB)

2010 03 16

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2010 m. kovo 10 d. Lietuvos banko valdyba davė leidimą AB SEB bankui įtraukti neterminuotųjų subordinuotų skolos lakštų emisiją, kurios vertė yra 100 000 000 eurų (345 280 000 litų), į banko antro lygio kapitalą.

  Neterminuotųjų subordinuotų skolos lakštų emisiją įsigijo AB SEB banko patronuojantysis bankas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė.

2010 03 15

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2010 m. kovo 15 d. AB SEB banko valdyba patvirtino banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2010 m. kovo 25 d., sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė

  AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (PDF, 100 KB)
  2009 metų nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos (PDF, 1.8 MB)

2010 03 09

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2010 m. kovo 8 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings“ pakeitė AB SEB banko ilgalaikio skolinimosi perspektyvą iš neigiamos į stabilią ir paliko nepakeistus banko ilgalaikio skolinimosi reitingą A, trumpalaikio skolinimosi reitingą F1, individualų reitingą D/E ir paramos reitingą 1.

  Perspektyva pakeista pakeitus Lietuvos Respublikai suteikto ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingo perspektyvą iš neigiamos į stabilią.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. L. e. AB SEB banko prezidento pareigas Aivaras Čičelis.

2010 02 26

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2010 m. vasario 26 d. AB SEB bankas perleido visas savo dukterinės bendrovės UAB „Litectus“, kurios 100 proc. akcijų priklausė bankui, akcijas tarptautinei SEB grupei priklausančiai bendrovei „Warehold B.V.“

  Bendrovei „Warehold B.V.“, kurios 100 proc. akcijų valdo SEB grupė, perleidžiamos visose trijose Baltijos šalyse veikiančių SEB bankams priklausančių nekilnojamojo turto valdymo bendrovių akcijos. Šios akcijos perleidžiamos norint optimizuoti grupės nekilnojamojo turto valdymą Baltijos šalyse ir visoje SEB grupėje.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2010 02 23

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2010 m. kovo 25 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, šaukiamas eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2010 m. kovo 19 diena. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. dėl AB SEB banko metinio pranešimo;
  2. dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų;
  3. dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. dėl AB SEB banko 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
  5. dėl AB SEB banko 2009 metų nuostolių paskirstymo;
  6. dėl AB SEB banko nuostolių dengimo papildomais akcininkų įnašais;
  7. dėl AB SEB banko audito įmonės rinkimo ir mokėjimo už audito paslaugas sąlygų tvirtinimo;
  8. dėl naujo AB SEB banko stebėtojų tarybos nario rinkimo.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2010 02 10

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2009 metais AB SEB bankas patyrė 1 546,2 mln. litų (447,8 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 1 427,5 mln. litų (413,43 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2008 metais bankas uždirbo 347,7 mln. litų (100,7 mln. eurų), o banko grupė — 257,8 mln. litų (74,7 mln. eurų) audituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.