Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2011 m. pranešimai apie esminius įvykius

2011 11 29

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2011 m. lapkričio 28 d. paskelbė, kad gyventojams, laikiusiems lėšas AB banke „Snoras“, draudimo išmokos bus mokamos per AB SEB banką. AB SEB bankas taip pat paskirtas išmokėti draudimo išmokas Vilniaus apskrities juridiniams asmenims.

  Sutartis dėl draudimo išmokų išmokėjimo tarp AB SEB banko ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ dar nėra sudaryta, derinamos sutarties sąlygos ir vyksta parengiamieji darbai.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2011 10 27

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2011 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 246,7 mln. litų (71,4 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 431,5 mln. litų (125,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2010 metų ketvirčius bankas patyrė 112,1 mln. litų (32,5 mln. eurų), o banko grupė — 76,1 mln. litų (22,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų trijų ketvirčių rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB „SEB Enskilda“ akcijas SEB grupei.

  Į AB SEB banko grupės 2011 metų trijų ketvirčių veiklos rezultatą UAB „SEB Enskilda“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2011 07 14

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmą 2011 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 199,5 mln. litų (57,8 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 356,5 mln. litų (103,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2010 metų pusmetį bankas patyrė 77,0 mln. litų (22,3 mln. eurų), o banko grupė — 160,9 mln. litų (46,6 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų pirmo pusmečio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB „SEB Enskilda“ akcijas SEB grupei.

  Į AB SEB banko grupės 2011 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatą UAB „SEB Enskilda“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2011 05 03

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2011 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 97,6 mln. litų (28,3 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 174,1 mln. litų (50,4 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2010 metų ketvirtį bankas patyrė 59,4 mln. litų (17,2 mln. eurų), o banko grupė — 80,3 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų pirmojo ketvirčio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB „SEB Enskilda“ akcijas SEB grupei.

  Į AB SEB banko grupės 2011 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatą UAB „SEB Enskilda“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.


2011 03 31

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2011 m. kovo 30 d. įvyko eilinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su AB SEB banko konsoliduotu metiniu pranešimu;
  2. susipažinta su AB SEB banko auditoriaus pranešimu;
  3. susipažinta su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais;
  4. patvirtintas AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2010 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);
  5. patvirtintas AB SEB banko 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. L. e. AB SEB banko prezidento pareigas Aivaras Čičelis.

  AB SEB banko 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (DOC, 32 KB)
  AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2010 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys (PDF, 1.6 MB)
   

2011 03 25

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. AB SEB banko stebėtojų taryba nusprendė nuo 2011 m. balandžio 11 d. paskirti Joną Iržikevičių nauju AB SEB banko valdybos nariu. Valdybos nario pareigas Jonas Iržikevičius pradės eiti ne anksčiau, nei bus gautas Lietuvos banko leidimas.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2011 03 17

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2011 m. kovo 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis AB SEB banko (toliau — Bankas) akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba. 100 proc. Banko akcijų priklauso Skandinaviska Enskilda Banken AB.
  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. 1. dėl Banko metinio pranešimo;
  2. 2. dėl Banko auditoriaus išvadų;
  3. 3. dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. 4. dėl Banko 2010 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
  5. 5. dėl Banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
    

  Banko valdyba taip pat patvirtino Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. Įgaliota paskelbti pranešimą AB SEB banko Teisės departamento direktorė Vilija Nausėdaitė.

  AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 42 KB)
   

2011 03 14

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šiuo pranešimu tikslinama 2011 m. sausio 12 d. paskelbta informacija apie AB SEB banko valdybos narės Aušros Matusevičienės pareigų pasikeitimo datą — naujas pareigas SEB grupėje A. Matusevičienė pradės eiti nuo 2011 m. balandžio 11 dienos.

  A. Matusevičienė SEB grupės operacijų ir informacinių technologijų (IT) padalinyje bus atsakinga už IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse ir SEB filialų Rygoje ir Vilniuje veiklos koordinavimą ir plėtrą. Atsižvelgiant į tai, A. Matusevičienė eis AB SEB banko valdybos nario pareigas iki 2011 m. balandžio 8 dienos (anksčiau buvo paskelbta — iki 2011 m. kovo 15 d.).
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2011 03 03

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2011 m. kovo 3 d. AB SEB bankas perleido 100 proc. savo dukterinės bendrovės UAB „SEB Enskilda“, juridinio asmens kodas 221949450, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, akcijų AB SEB banko motininei bendrovei „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

  Atsižvelgiant į tai, kad UAB „SEB Enskilda“ turi finansų maklerio įmonės licenciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, prieš perleidžiant akcijas buvo gautas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pritarimas perleisti akcijas.

  Kartu buvo perleistos ir bendrovių „SEB Enskilda“ Latvijoje bei „SEB Enskilda“ Estijoje akcijos. Akcijų perleidimu siekiama sutelkti investicinės bankininkystės paslaugas „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Verslo bankininkystės tarnyboje. Tikimasi, kad tai sustiprins vieningą veiklos tarptautinėje SEB grupėje valdymą ir koordinavimą. UAB „SEB Enskilda“ klientams šis pokytis įtakos neturės.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2011 02 04

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2010 metais AB SEB bankas patyrė 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 18,0 mln. litų (5,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2009 metais bankas patyrė 1 546,2 mln. litų (447,8 mln. eurų), o banko grupė — 1 427,5 mln. litų (413,43 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio.

  Į AB SEB banko 2010 metų rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2011 01 12

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. AB SEB banko valdybos narė Aušra Matusevičienė užims naujas pareigas SEB grupėje — ji SEB grupės operacijų ir informacinių technologijų (IT) padalinyje bus atsakinga už IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse ir SEB filialų Rygoje ir Vilniuje veiklos koordinavimą ir plėtrą. Naująsias pareigas ji pradės eiti 2011 m. kovo 15 dieną. Atsižvelgiant į tai, nuo minėtos dienos A. Matusevičienė nebeis AB SEB banko valdybos nario pareigų.

  A. Matusevičienė yra SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė, banko valdyboje dirba nuo 2006 m. vasario 1 dienos. SEB banke Lietuvoje ji dirba nuo 2002 metų.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.