Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2012 m. pranešimai apie esminius įvykius

2012 12 20

 1. Emitentas — AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2012 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau — Konkurencijos taryba) priėmė nutarimą, kuriuo, įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, konstatavo, jog AB SEB bankas ir kiti nutarime nurodyti ūkio subjektai pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, draudžiantį konkurenciją ribojančius susitarimus bei, atsižvelgusi į veiksmų pobūdį ir mastą, pripažino, kad AB SEB banko ir kitų nutarime nurodytų ūkio subjektų susitarimai turėjo poveikį prekybai tarp ES valstybių narių, todėl buvo pažeistos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio nuostatos.

  Konkurencijos taryba paskyrė bendrą daugiau nei 57 mln. litų baudą AB SEB bankui ir kitiems nutarime nurodytiems ūkio subjektams už susitarimus, nepagrįstai ribojusius konkurenciją grynųjų pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų rinkose. AB SEB bankui buvo paskirta 24 808 200 litų bauda. SEB bankas skųs šį Konkurencijos tarybos sprendimą.
   

 3. Šis pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2012 10 25

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2012 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 103,1 mln. litų (29,9 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 137,0 mln. litų (39,7 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2011 metų ketvirčius bankas uždirbo 246,7 mln. litų (71,4 mln. eurų), o banko grupė — 431,5 mln. litų (125,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2012 07 16

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmą 2012 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 59,5 mln. litų (17,2 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 80,4 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2011 metų pusmetį bankas uždirbo 199,5 mln. litų (57,8 mln. eurų), o banko grupė — 356,5 mln. litų (103,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2012 07 11

 1. Emitentas — AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2012 m. liepos 10 d. AB SEB bankas gavo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau — Konkurencijos taryba) pranešimą apie atliktą tyrimą dėl AB SEB banko ir kitų ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams (toliau — Pranešimas). Pranešimą rengusių tyrėjų preliminariu vertinimu, AB SEB banko veiksmai galimai ribojo konkurenciją pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų rinkose.

  Pranešimo išsiuntimas susijusioms šalims nereiškia, kad jau yra nustatyta, jog AB SEB bankas padarė pažeidimą, tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kuri priims galutinį nutarimą, baigusi visas su šiuo tyrimu susijusias procedūras.

  Jeigu Konkurencijos taryba nustatys, jog yra pakankami pažeidimo įrodymai, ji gali pareikalauti pažeidimą nutraukti ir paskirti baudą iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.
   

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2012 04 24

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2012 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 30,7 mln. litų (8,9 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 41,5 mln. litų (12,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2011 metų ketvirtį bankas uždirbo 97,6 mln. litų (28,3 mln. eurų), o banko grupė — 174,1 mln. litų (50,4 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras

2012 03 30

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2012 m. kovo 30 d. įvyko eilinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su AB SEB banko grupės 2011 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu — „NASDAQ OMX“ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“;
  2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu;
  3. susipažinta su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl AB SEB banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir AB SEB banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat AB SEB banko valdybos ir prezidento veiklos;
  4. patvirtintas AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama);
  5. patvirtintas AB SEB banko 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama).

   AB SEB banko 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (PDF, 33 KB)

   AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2011 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys (PDF, 2.5 MB)
    

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras


2012 03 13

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2012 m. kovo 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. dėl banko metinio pranešimo;
  2. dėl banko auditoriaus išvadų;
  3. dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. dėl banko 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
  5. dėl banko 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.

  Banko valdyba taip pat patvirtino banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).

  AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 51 KB)
   

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2012 02 09

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2012 m. vasario 8 d. AB SEB banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą perrinkti AB SEB banko valdybą naujai ketverių metų kadencijai. AB SEB banko valdybos nariais naujai kadencijai patvirtinti iki šiol valdybos narių pareigas ėję Raimondas Kvedaras, Jonas Iržikevičius, Roberts Bernis, Aivaras Čičelis ir Virginijus Doveika. Valdyba perrinkta pasibaigus AB SEB banko įstatuose nustatytai ketverių metų valdybos kadencijai.

  2012 m. vasario 8 d. AB SEB banko valdybos posėdyje Raimondas Kvedaras išrinktas AB SEB banko valdybos pirmininku.
   

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2012 02 07

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2011 metais AB SEB bankas uždirbo 379,8 mln. litų (110,0 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 469,7 mln. litų (136,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2010 metais bankas patyrė 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų), o banko grupė – 18,0 mln. litų (5,2 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB „SEB Enskilda“ akcijas SEB grupei.

  Į AB SEB banko grupės 2011 metų veiklos rezultatą UAB „SEB Enskilda“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
   

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.