Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2013 m. pranešimai apie esminius įvykius

2013 11 25

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.

2.1. 2013 m. lapkričio 22 d. 24.00 val. vadovaujantis AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ reorganizavimo sąlygomis buvo pasirašytas AB „SEB lizingas“ turto, teisių ir pareigų priėmimo — perdavimo aktas. Nuo šio akto pasirašymo momento yra laikoma, jog visas reorganizuojamos AB „SEB lizingas“ turtas, teisės ir pareigos yra perduotos po reorganizavimo lizingo veiklą perimsiančiam AB SEB bankui.

2.2.  2013 m. lapkričio 25 d. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB SEB banko įstatų redakcija, konstatuojanti AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ reorganizavimo pabaigą. Naujos redakcijos AB SEB banko įstatų registravimas buvo numatytas AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ reorganizavimo sąlygose, o Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 69 str. 1 d. numato, kad reorganizavimas yra laikomas baigtu nuo visų po reorganizavimo veiklą tesiančių bendrovių įstatų įregistravimo.

 1. Pranešimas nekonfidencialus.
 2. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 3. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2013 10 30

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2013 m. spalio 29 d. įvyko neeilinis visuotinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. Nuspręsta reorganizuoti AB SEB banką, prijungiant prie jo AB „SEB lizingas“. Po reorganizavimo AB SEB bankas tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo, o AB „SEB lizingas“ savo veiklą kaip juridinis asmuo baigs.
  2. Patvirtintos AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ reorganizavimo sąlygos (Priedas Nr. 1).

   Akcininkų susirinkimo sprendimų projektų priedas Nr. 1 (ZIP, 6 MB)

  3. Patvirtinta nauja AB SEB banko įstatų redakcija (Priedas Nr. 2), AB SEB banko prezidentą Raimondą Kvedarą įgaliojant pasirašyti naujus banko įstatus.Akcininkų susirinkimo sprendimų projektų priedas Nr. 2 (PDF, 120 KB)
  4. Išrinkta naujos sudėties AB SEB banko stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai. Naujos stebėtojų tarybos nariais išrinkti: Knut Jonas Martin Johansson, Mark Barry Payne, Stefan Stignäs, Ted Tony Kylberg, David Bamforth Teare.
  5. Nustatyta, kad naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus akcininkų susirinkimui.
  6. Knut Jonas Martin Johansson pavesta sušaukti naujai išrinktos stebėtojų tarybos posėdį bei pasiūlyti jo darbotvarkę, įtraukiant klausimą dėl stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo.
  7. AB SEB banko valdybos pirmininkas (prezidentas) įgaliotas atlikti visus ir bet kokius reikiamus veiksmus, susijusius su akcininkų sprendimo įgyvendinimu, suteikiant jam teisę perįgalioti kitus asmenis.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko Komunikacijos skyriaus vadovė Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2013 10 24

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2013 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 159,4 mln. litų (46,2 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 167,5 mln. litų (48,5 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2012 metų ketvirčius bankas uždirbo 103,1 mln. litų (29,9 mln. eurų), o banko grupė — 137,0 mln. litų (39,7 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2013 10 18

 1. AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2013 m. spalio 29 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia  AB SEB banko valdyba. 100 proc. AB SEB banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. dėl AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ reorganizavimo, AB „SEB lizingas“ prijungiant prie AB SEB banko;
  2. dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos išrinkimo.

  Banko valdyba taip pat patvirtino banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).

  AB SEB banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 50 KB)
  Akcininkų susirinkimo sprendimų projektų priedas Nr. 1 (ZIP, 6 MB)
  Akcininkų susirinkimo sprendimų projektų priedas Nr. 2 (PDF, 120 KB)

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2013 07 15

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2013 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 102,3 mln. litų (29,6 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 97,5 mln. litų (28,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2012 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 59,5 mln. litų (17,2 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 80,4 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2013 04 23

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2013 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 44,0 mln. litų (12,7 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 38,7 mln. litų (11,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2012 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 30,7 mln. litų (8,9 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 41,5 mln. litų (12,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2013 03 29

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2013 m. kovo 29 d. įvyko AB SEB banko (toliau — bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su banko grupės 2012 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu — „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“;
  2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu;
  3. susipažinta su banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat banko valdybos ir prezidento veiklos;
  4. patvirtintas banko ir banko grupės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama);

   2012 metų metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos (PDF, 3.3 MB)

  5. patvirtintas banko 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

   2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (DOC, 40 KB)

  6. išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ banko einamųjų ir ne daugiau kaip 2 (dviejų) būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavesta banko prezidentui sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo su UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatant joje paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi ir 70 straipsnio 1 dalimi, pritarta AB „SEB lizingas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios duomenys saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios kodas 123051535, kurios registruota buveinė yra adresu Saltoniškių g. 12, Vilnius, reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant AB „SEB lizingas“ prie banko. Pavesta banko valdybai parengti reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie banko būtų prijungta AB „SEB lizingas“. Įgaliota banko valdyba ir valdybos pirmininkas (prezidentas) atlikti visus ir bet kokius su tuo susijusius veiksmus.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2013 03 19

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2013 m. kovo 29 d. šaukiamas AB SEB banko (toliau — bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. dėl banko metinio pranešimo;
  2. dėl banko auditoriaus išvadų;
  3. dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. dėl banko 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
  5. dėl banko 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo;
  6. dėl AB SEB banko audito įmonės rinkimo ir mokėjimo už audito paslaugas sąlygų tvirtinimo;
  7. dėl AB „SEB lizingas“ reorganizavimo.

  Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams (sprendimų projektai pridedami).

  AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 60 KB)

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2013 01 31

 1. Emitentas — AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2012 metais AB SEB bankas uždirbo 126,3 mln. litų (36,6 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 86,3 mln. litų (25,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2011 metais AB SEB bankas uždirbo 379,8 mln. litų (110,0 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 469,7 mln. litų (136,0 mln. eurų) audituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.