Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2014 m. pranešimai apie esminius įvykius

2014 10 26

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
   
 2. 2014 m. spalio 26 d. paskelbti Europos centrinio banko (ECB) ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) atlikto bankų turto kokybės įvertinimo ir kapitalo pozicijų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai. Pateiktos SEB grupės ir jos keturių euro zonoje, t. y. Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje, veikiančių dukterinių bankų standartizuotų rezultatų ataskaitos.

  Paskelbti ECB ir EBI atlikto išsamaus įvertinimo rezultatai patvirtina, kad SEB grupės ir AB SEB banko kapitalo bazė yra stipri. Be to, atliekant turto kokybės vertinimą (AQR), jokių esminių trūkumų nenustatyta.

  Išsamiau su AB SEB banko įvertinimo rezultatais galima susipažinti https://www.seb.lt/node/7359
  Išsamiau su SEB grupės įvertinimo rezultatais galima susipažinti http://sebgroup.com/ir
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko Komunikacijos skyriaus vadovė Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 10 23

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2014 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 216,5 mln. litų (62,7 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 219,5 mln. litų (63,6 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2013 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 169,6 mln. litų (49,1 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 167,5 mln. litų (48,5 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji trijų 2013 metų ketvirčių duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.
 3.  Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 07 14

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 148,4 mln. litų (43,0 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 148,5 mln. litų (43,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2013 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 101,8 mln. litų (29,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 97,5 mln. litų (28,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 metų pirmojo pusmečio duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 04 25

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2014 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 56,7 mln. litų (16,4 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 55,1 mln. litų (16,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2013 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 44,3 mln. litų (12,8 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 38,7 mln. litų (11,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 metų pirmojo ketvirčio duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 04 09

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 8 d. priėmė nutartį, kuria pakeitė 2013 m. birželio 18 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, panaikindamas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimu AB SEB bankui paskirtą baudą už susitarimus, nepagrįstai ribojusius konkurenciją grynųjų pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų rinkose, ir gražindamas bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.
 3. Šis pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 03 31

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2014 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau — bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:

2.1. susipažinta su banko grupės 2013 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“;
2.2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu;
2.3. susipažinta su banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat banko valdybos ir prezidento veiklos;
2.4. patvirtintas banko ir banko grupės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama);
2.5. patvirtintas banko 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama):

2013 metų metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos (PDF, 3.3 MB)

2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (DOC, 40 KB)

 1. Pranešimas nekonfidencialus.
 2. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 3. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 03 21

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2014 m. kovo 31 d. šaukiamas AB SEB banko (toliau — bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
1. dėl banko metinio pranešimo;
2. dėl banko auditoriaus išvadų;
3. dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
4. dėl banko 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
5. dėl banko 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.

Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams (sprendimų projektai pridedami).

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 70 KB)

 1. Pranešimas nekonfidencialus.
 2. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 3. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2014 02 05

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
   
 2. Preliminariais duomenimis, 2013 metais AB SEB bankas uždirbo 212,3 mln. litų (61,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 212,3 mln. litų (61,5 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

2012 metais AB SEB bankas uždirbo 87,6 mln. litų (25,4 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 84,9 mln. litų (24,6 mln. eurų) audituoto grynojo pelno. 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2012 metų banko duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.

 1. Pranešimas nekonfidencialus.
 2. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 3. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.