Switch to mobile version. Į viršų

2015 m. pranešimai apie esminius įvykius

2015 12 21

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2015 m. gruodžio 18 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti pakeisti AB SEB banko įstatai. Įregistravus pakeistą įstatų redakciją AB SEB banko stebėtojų tarybos narių pareigas pradėjo eiti naujai išrinkti papildomi AB SEB banko stebėtojų tarybos nariai – Erkka Kristian Näsäkkälä ir Sussane Elizabeth Tamm.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė tel. (8 5) 268 1297.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 12 18

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Lietuvos bankas 2015 m. gruodžio 17 d. informavo, jog yra nutarta AB SEB banką laikyti kita sisteminės svarbos įstaiga bei AB SEB bankui yra nustatytas papildomas kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydis – 2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Rezervas turėtų būti sukauptas iki 2016 m. gruodžio 31 d.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 10 21

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2015 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 50,6 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 46,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2014 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 62,7 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 63,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 09 04

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. 
 2. 2015 m. rugsėjo 3 d. įvyko AB SEB banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:

  2.1. patvirtina nauja AB SEB banko įstatų redakcija (pridedama) įgaliojant banko prezidentą Raimondą Kvedarą ją pasirašyti;
  AB SEB banko įstatai (PDF, 120 KB) 2.2. AB SEB banko stebėtojų tarybos nariais išrinkti:

  2.2.1. Erkka Kristian Näsäkkälä (Erkka Kristian Nasakkala), „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Baltijos šalių tarnybos Rizikos valdymo vadovas;
  2.2.2. Sussane Elizabeth Tamm, „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Mažmeninės bankininkystės tarnybos Vidutinio dydžio įmonių ir viešojo sektoriaus įmonių padalinio vadovė;

  2.3. nustatyta, kad naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradės nuo naujos AB SEB banko įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir šias pareigas eis ne ilgiau kaip iki esamos stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos – 2017 m. spalio 29 d.; 
  2.4. AB SEB banko prezidentas įgaliotas atlikti visus ir bet kokius reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant šio sprendimo ir naujos įstatų redakcijos įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant prezidentui teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus.

 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 07 14

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2015 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 36,9 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 32,7 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 43,0 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 43,0 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. L. e. AB SEB banko prezidento pareigas, Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius Virginijus Doveika.

2015 04 23

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2015 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 18,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė –18,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 16,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 16,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 03 31

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. 
 2. 2015 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau – bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:

  2.1. susipažinta su banko grupės 2014 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“;
  2.2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu;
  2.3. susipažinta su banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat banko valdybos ir prezidento veiklos;
  2.4. patvirtintas banko ir banko grupės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama);
  2.5. patvirtintas banko 2014 metų pelno paskirstymas (pridedama): 

  2014 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos (PDF, 3.7 MB)
  2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (DOC, 60 KB)
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 03 17

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2015 m. kovo 31 d. šaukiamas AB SEB banko (toliau – Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. Banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. dėl Banko metinio pranešimo;
  2. dėl Banko auditoriaus išvadų;
  3. dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. dėl Banko 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
  5. dėl Banko 2014 metų pelno paskirstymo.

  Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams (sprendimų projektai pridedami).

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 70 KB)

 1. Pranešimas nekonfidencialus.
 2. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 3. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2015 01 29

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2014 metais AB SEB bankas uždirbo 65,3 mln. eurų (225,6 mln. litų), o AB SEB banko grupė – 72,4 mln. eurų (249,9 mln. litų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2013 metais AB SEB bankas uždirbo 61,5 mln. eurų (212,3 mln. litų), o AB SEB banko grupė – 61,5 mln. eurų (212,3 mln. litų) audituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.