Switch to mobile version. Į viršų

2016 m. pranešimai apie esminius įvykius

2016 12 21

 1. AB SEB bankas (toliau – Bankas), kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Jonas Iržikevičius, dabartinis Banko valdybos narys, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius, paskirtas Baltijos šalių finansų vadovu SEB Baltijos šalių tarnyboje, todėl 2016 m. gruodžio 21 d. Banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą nuo 2017 m. vasario 1 dienos jį atšaukti iš  Banko valdybos ir bus renkamas naujas valdybos narys.
 3. Kartu informuojame, kad 2016 m. gruodžio 20 d. Bankas gavo veiklą prižiūrinčių institucijų sprendimą neprieštarauti Vaido Žagūnio, einančio banke Mažmeninės bankininkystės  tarnybos direktoriaus pareigas, paskyrimui Banko valdybos nariu, todėl jis pradėjo eiti minėtas valdybos nario pareigas nuo 2016 m. gruodžio 21 d.
 4. Pranešimas nekonfidencialus.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko Komunikacijos skyriaus vadovė Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 6. Banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2016 11 30

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Lietuvos bankas 2016 m. lapkričio 29 d. peržiūrėjęs 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą „Dėl kitų sistemiškai svarbių įstaigų kapitalo rezervo nustatymo" paliko galioti nepakeistą AB SEB bankui nustatytą kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydį.
 3. Panešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 10 20

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2016 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 66,2 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 64,5 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2015 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 50,6 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 46,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 09 22

 1. AB SEB bankas (toliau – Bankas), kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2016 m. rugsėjo 22 d. Banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą iš Banko valdybos atšaukti Virginijų Doveiką, kuris tapo SEB grupės Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovu, ir nauju valdybos nariu išrinkti Vaidą Žagūnį, numatant, kad Vaidas Žagūnis valdybos nario pareigas pradės eiti po to, kai bus gautas Banko veiklą prižiūrinčių institucijų leidimas.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė, tel. (8 5) 268 1297.
 5. Banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2016 07 14

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2016 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 45,1 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 43,1 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2015 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 36,9 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 32,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 05 13

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2016 m. gegužės 12 d. įvyko AB SEB banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  2.1. Iš AB SEB banko stebėtojų tarybos nuo sprendimo priėmimo dienos buvo atšaukti David Bamforth Teare ir Mark Barry Payne;
  2.2. Riho Unt buvo išrinktas AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu numatant, kad Riho Unt šias pareigas eis nuo sprendimo priėmimo dienos iki esamos stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos - 2017 m. spalio 29 d.;
  2.3. Riho Unt buvo pavesta sušaukti kitą stebėtojų tarybos posėdį bei pasiūlyti jo darbotvarkę, įtraukiant klausimą dėl tarybos pirmininko išrinkimo;
  2.4. AB SEB banko prezidentas buvo įgaliotas atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant šio sprendimo įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant prezidentui teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 05 02

 1.  AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2016 m. gegužės 12 d. šaukiamas AB SEB banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

 1. dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos narių atšaukimo;
 2. dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

  Banko valdyba pritarė šiems banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams:
  1. atšaukti iš AB SEB banko stebėtojų tarybos narių šiuos asmenis:
   1.1. David Bamforth Teare, SEB grupės vyriausiąjį rizikos vadovą;
   1.2. Mark Barry Payne, SEB grupės įmonėje „SEB Pension“ Danijoje finansų direktorių;
  2. išrinkti AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu šį asmenį:
   2.1. Riho Unt, Skandinaviska Enskilda Banken AB Baltijos šalių tarnybos vadovą;
 1. nustatyti, kad atšaukti Banko stebėtojų tarybos nariai nustos eiti šias pareigas, o naujai išrinktas Banko stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradės nuo sprendimo AB SEB banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priėmimo dienos ir naujai išrinktas Banko stebėtojų tarybos narys šias pareigas eis ne ilgiau kaip iki esamos Banko stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos - 2017 m. spalio 29 d.;
 2. įgalioti AB SEB banko prezidentą atlikti visus ir bet kokius reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant šio sprendimo įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant jam teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 04 27

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2016 m. pirmąjį ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 12,5  mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 11,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2015 metų pirmąjį ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 18,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 18,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 03 31

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2016 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau – Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:

  2.1. susipažinta su Banko grupės 2015 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu (pridedama);
  2.2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (pridedama);
  2.3. susipažinta su Banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl Banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat Banko valdybos ir prezidento veiklos;
  2.4. patvirtintas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus parengtas Banko ir Banko grupės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);
  2.5. patvirtintas banko 2015 metų pelno paskirstymas (pridedama);

  2015 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos (PDF, 6.3 MB)
  2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (DOC, 53 KB)
  2.6. išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ Banko einamųjų ir ne daugiau kaip dviejų būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti, pavedant Banko prezidentui sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo bei nustatyti paslaugų apmokėjimo sąlygas.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 03 21

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2016 m. kovo 31 d. šaukiamas AB SEB banko (toliau – Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. Banko akcijų priklauso Skandinaviska Enskilda Banken, AB.

  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. dėl Banko metinio pranešimo;
  2. dėl Banko auditoriaus išvadų;
  3. dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. dėl 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
  5. dėl Banko 2015 metų pelno paskirstymo;
  6. audito įmonės rinkimas.

  Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams (sprendimų projektai pridedami).

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 70 KB)

 1. Pranešimas nekonfidencialus.
 2. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 3. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

2016 02 08

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2016 m. vasario 8 d. AB SEB banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą perrinkti AB SEB banko valdybą naujai ketverių metų kadencijai. AB SEB banko valdybos narių pareigas ėję Raimondas Kvedaras, Jonas Iržikevičius, Roberts Bernis, Aivaras Čičelis ir Virginijus Doveika perrinkti valdybos nariais naujai kadencijai. Valdyba perrinkta pasibaigus AB SEB banko įstatuose nustatytai ketverių metų valdybos kadencijai.
  2016 m. vasario 8 d. AB SEB banko valdybos posėdyje Raimondas Kvedaras perrinktas AB SEB banko valdybos pirmininku.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė, tel. (8 5) 268 1297.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Aivaras Čičelis.

2016 02 04

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2015 metais AB SEB bankas uždirbo 62,1 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 58,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2014 metais AB SEB bankas uždirbo 65,3 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 72,4 mln. eurų audituoto grynojo pelno.
 3. AB SEB bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuoja, kad bankas nesudarys ir neskelbs konsoliduotos tarpinės informacijos.
 4. Pranešimas nekonfidencialus.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius, tel. (8 5) 268 2355.
 6. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.