Keisti kalbą:

Informacija apie Europos Sąjungos reglamentą dėl išvestinių finansinių priemonių

Paragraphs

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 „Dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų“ (angl. European Markets Infrastructure Regulation, EMIR), patvirtintas 2012 m. liepos 4 d. ir įsigaliojęs 2012 m. rugpjūčio 16 d., yra Europos Sąjungoje tiesiogiai taikomas teisės aktas, kuriuo nustatomos vienodos ne biržos išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) sandorių sudarymo taisyklės, rizikos valdymo metodų taikymo sudarant ne biržos IFP sandorius, už kuriuos atsiskaitoma ne per pagrindines sandorio šalis, taisyklės, informacijos apie sudarytus IFP sandorius siuntimo į sandorių duomenų saugyklas taisyklės ir kt.

EMIR tikslai

EMIR reikalavimai įgyvendina 2009 metų G20 šalių sprendimus dėl ne biržos IFP rinkos skaidrumo didinimo ir sisteminės kredito rizikos, susijusios su ne biržos IFP, mažinimo tarptautinėse finansų rinkose. EMIR reglamentas yra vienas iš teisės aktų, kuriais šie tikslai įgyvendinami Europos Sąjungoje.

Taikymo sritis

EMIR reikalavimai taikomi sudarant ne biržos IFP sandorius, įskaitant ir palūkanų normų IFP ir valiutos IFP (išankstiniai sandoriai, apsikeitimo sandoriai, pasirinkimo sandoriai ir kt.). EMIR reikalavimai netaikomi fiziniams asmenims ir tam tikroms valstybės institucijoms.

Pagrindiniai EMIR reikalavimai

  • teikti informaciją apie sudarytus IFP sandorius tam tikroms sandorių duomenų saugykloms (angl. trade repository);
  • tam tikrų ne biržos IFP sandorių tarpuskaitą vykdyti per pagrindinę sandorio šalį (angl. central counterparty, CCP);
  • taikyti rizikos valdymo metodus ne biržos IFP sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma ne per CCP.

Pareiga teikti sudarytų IFP sandorių informaciją duomenų saugykloms

Pareiga teikti IFP sandorių informaciją taikoma visoms IFP sandorio šalims, o išimtis taikoma tik fiziniams asmenims. Tai reiškia, kad abi IFP sandorio šalys turi teikti informaciją apie sandorį, sandorio pakeitimus ir nutraukimą atitinkamai licencijuotai sandorių duomenų saugyklai, kurią pasirenka sandorio šalys. Pareiga teikti IFP sandorių informaciją gali būti patikėta kitai sandorio šaliai ar trečiajai šaliai. Informacija apie IFP sandorius turi būti pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sandorio sudarymo, sandorio pakeitimo ar sandorio nutraukimo dienos.

Kliento su SEB banku pasirašoma Išvestinių finansinių priemonių sutartis nustato, kad SEB bankas savo klientų vardu teiks sandorių duomenų saugyklai informaciją apie IFP sandorius, išskyrus atvejus, kai klientas informuoja SEB banką apie tai, kad IFP sandorių informaciją sandorių duomenų saugyklai klientas ketina teikti savarankiškai arba yra kitų priežasčių, kurios riboja SEB banko galimybes teikti sandorių informaciją už savo klientus.

LEI

IFP sandorių ataskaitose, siunčiamose į sandorių duomenų saugyklas, sandorio šalys turi būti nustatomos pagal pasaulinį juridinio asmens identifikatorių (angl. Legal Entity Identifier, LEI), kuris yra naujas unikalus įmonės numeris tarptautiniu mastu, pagal kurį atpažįstama IFP sandorio šalis. Kiekviena IFP sandorio šalis turi pareigą savarankiškai įsigyti LEI numerį.

2017 metų lapkričio mėn. 1 d. Europos Sąjungos šalyse įsigalioja EMIR pakeitimai, kurie numato, kad prieš sudarydama finansinių priemonių sandorius, įmonė privalo turėti tarptautinį unikalų juridinio asmens identifikatorių. Todėl nuo 2017 m. lapkričio 1 d. bus neleidžiama teikti informaciją apie sandorius duomenų saugykloms, jeigu sandorio šalis nėra identifikuota galiojančiu LEI.

Galiojantis LEI identifikatorius taip pat yra būtinas teikiant informaciją duomenų saugykloms apie anksčiau sudarytų sandorių pakeitimus, pvz. sandorio galiojimo datos pakeitimus, palūkanų mokėjimo dieną sumažėjusią palūkanų normos apsikeitimo sandorio nominaliąją vertę ir pan. Sandorio šalys LEI gali įsigyti internetu, o daugiau informacijos apie LEI ir šį identifikatorių suteikiančias institucijas galima rasti www.gleif.org. Išlaidos, susijusios su LEI įsigijimu ir atnaujinimu, tenka pačiam juridiniam asmeniui.

Pareiga taikyti tarpuskaitą per pagrindinę sandorio šalį taikoma sudarant įprastus ne biržos IFP sandorius. Daugiau informacijos apie finansines priemones, kurioms tai taikoma, skelbiama ESMA (angl. European Securities and Markets Authority) tinklalapyje.

Tarpuskaitą per pagrindinę sandorio šalį turi taikyti finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys, kurios viršija taip vadinamąją tarpuskaitos ribą. Tarpuskaitos ribos nustatytos tokios, kad tik bendrovės, turinčios labai dideles spekuliacines IFP sandorių sumas, jas viršytų (pvz., įmonė viršytų tarpuskaitos ribą, jei palūkanų normų IFP arba valiutos keitimo IFP sandorių nominalioji vertė viršytų 3 mlrd. eurų). Tarpuskaitos per pagrindinę sandorio šalį reikalavimo ribos nustatomos ne juridiniam asmeniui, o atsižvelgiant į visos įmonių grupės sandorius.

Bendrovės, kurių turima IFP sandorių portfelio suma viršija nustatytas tarpuskaitos ribas, turi apie tai pranešti atitinkamos šalies priežiūros institucijai ir ESMA, o taip pat ir tuo atveju, jeigu jų sandorių portfelio suma nebesiekia atitinkamos tarpuskaitos ribos, apie kurią bendrovė anksčiau informavo šalies priežiūros instituciją ir ESMA. Sandorių tarpuskaitos reikalavimus privaloma taikyti tik tuo atveju, jei sandorių tarpuskaitos reikalavimas taikomas abiem sandorio šalims.

Norėdamos taikyti sandorių tarpuskaitą, sandorio šalys turi tapti licencijuotos pagrindinės sandorio šalies (CCP) narėmis arba naudotis kitos CCP narės ar jos kliento paslaugomis. Sandorių tarpuskaita reiškia, kad sandorio šalys, kurios sudaro IFP sandorį, perduoda sandorį pagrindinei sandorio šaliai taip, kad pagrindinė sandorio šalis tampa sandorio šalimi kiekvienai iš abiejų sandorį sudariusių šalių.

Pagrindinės rizikos mažinimo priemonės, taikomos ne finansų sandorio šalims:

  • sandorio sąlygų patvirtinimas laiku. EMIR reikalavimai nustato IFP sandorių patvirtinimo terminus, atsižvelgiant į finansinių priemonių pobūdį ir sandorio šalies tipą. Kaip tai yra numatyta kliento su SEB banku sudarytoje IFP sutartyje, bankas ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia klientui sandorio patvirtinimą ir bus laikoma, kad klientas sandorį patvirtino, jai nepraneša SEB bankui per 24 val. nuo patvirtinimo gavimo, apie tai, kad nesutinka su sandorio patvirtinimu arba kad sandorio patvirtinime pateikta neteisinga informacija;
  • sandorių portfelio verčių suderinimas. IFP sandorio šalys turi susitarti su kiekviena sandorio šalimi, kokius taikys reikalavimus, kad būtų suderintos šalių sudarytų IFP sandorių portfelių vertės. EMIR reikalavimai nustato terminus, kokiu dažnumu turi būti suderinami sandorių portfeliai atsižvelgiant į sandorio šalies tipą ir tarp sandorio šalių galiojančių sandorių skaičių. Norėdamas suderinti IFP sandorių portfelių vertes, SEB bankas tam tikru dažnumu siųs klientams IFP sandorių portfelio vertės ataskaitas. Jeigu klientai per sutartą laikotarpį nepraneš SEB bankui apie nesutapimus ar kitus netikslumus, bus laikoma, kad IFP sandorių portfelių vertes SEB bankas ir klientas suderino. Laikantis EMIR reikalavimų, IFP sandorių portfelių vertės su ne finansų sandorio šalimis, sudariusioms 100 arba mažiau galiojančių (neužbaigtų) tarpusavio ne biržos IFP sandorių, turi būti suderinamos vieną kartą per metus;
  • ginčų sprendimas. Sudarydamos ne biržos IFP sandorius, šalys turi susitarti dėl išsamių procedūrų, kad ginčai, susiję su sandoriais, būtų sprendžiami nedelsiant. Atsižvelgiant į tai, kliento su SEB banku sudaromoje IFP sutartyje yra nustatyta atitinkama ginčų sprendimo tvarka.

Įvairių EMIR reikalavimų taikymas priklauso nuo sandorio šalies tipo – ar sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, ar ne finansų sandorio šalis. Pastaruoju atveju dar atsižvelgiama į tai, kokių rūšių sandoriai sudaromi, kokie sandorių sudarymo tikslai ir koks sandorių skaičius sudaromas. Sandorio šalių skirstymas į grupes yra kitoks, palyginti su MiFID direktyvos reikalavimais. Pvz., finansų sandorio šalis – tai kredito įstaiga, draudimo įmonė, gyvybės draudimo ar perdraudimo įmonė, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas ar jo valdymo įmonė ir kt. Visi kiti subjektai laikomi ne finansų sandorio šalimis. Pagal su SEB banku pasirašomos IFP sutarties nuostatas klientas turi informuoti SEB banką apie savo kaip sandorio šalies tipo pasikeitimą. Jeigu klientas yra ne finansų sandorio šalis, SEB bankas laiko, kad klientas neviršija tarpuskaitos ribos. Pagal EMIR reglamentą SEB bankas yra finansų sandorio šalis.

Naudinga

Daugiau informacijos apie reglamentavimo pokyčius įsigaliojus EMIR reglamento reikalavimams ir atsakymus į rinkos dalyvių klausimus dėl EMIR reikalavimų praktinio taikymo pateikiama ESMA tinklalapyje.