Keisti kalbą:

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investicijomis kaupiant III pakopos pensiją

Paragraphs

Vertybinių popierių pasirinkimo ir kainų kitimo rizika

Tai yra rizika, kad vertybinių popierių, kuriuos investicijų valdymo įmonė turi fondo investicijų portfelyje, kainos gali kisti dėl situacijos rinkoje pokyčių ar naujos informacijos apie šiuos vertybinius popierius. Kai įsigytų vertybinių popierių kainos kitimas neatitinka prognozuoto kainos kitimo, sumažinamas arba padidinamas vertybinių popierių lyginamasis svoris fondo investicijų portfelyje. Valdymo įmonė valdo pasirinkimo ir kainų kitimo riziką laikydamasi pensijų fondo taisyklėse nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų. Valdymo įmonė, valdydama kainų kitimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones.

Rinkų ir kredito rizika

Tai rizika, kad visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, ekonominių sąlygų pokyčio. Valdydama šią riziką, valdymo įmonė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su bendrovių kreditingumo kokybe, arba keisti bendrovių skolos vertybinių popierių dalį fonde.

Valiutų kursų svyravimo rizika

Tai rizika, kad, keičiantis užsienio valiutos, kuria investuota į vertybinius popierius, kursui lito atžvilgiu, kis ir investicijų vertė. Valdymo įmonė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones.

Infliacijos (perkamosios galios) rizika

Tai rizika, kad spartėjant infliacijai skolos vertybinių popierių atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina sumažės. Valdydama šią riziką, valdymo įmonė gali naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais, arba keisti obligacijų dalį fondo portfelyje ir vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

Rizika, susijusi su nereguliuojamose rinkose prekiaujamų vertybinių popierių įsigijimu, apskaita ir nuosavybės teise į juos

Ši rizika gali būti didesnė, palyginti su rizika, susijusia su vertybiniais popieriais, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, dėl informacijos apie šiuos vertybinius popierius trūkumo ar vėlavimo, kiekvienos šalies skirtingo teisinio reglamentavimo, skirtingų vertybinių popierių apskaitos standartų ir galimo papildomo apmokestinimo toje valstybėje, kurioje vertybiniai popieriai buvo išleisti. Valdymo įmonė valdo šių vertybinių popierių riziką vertindama jų reguliavimo, apmokestinimo ir apskaitos ypatybes.

Palūkanų normų rizika

Tai rizika, kad vertybinių popierių vertė gali sumažėti ar padidėti dėl palūkanų normų pokyčio, t. y. investicijų vertė mažėja, kai palūkanų normos didėja, ir atvirkščiai — didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, valdymo įmonė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su palūkanų normomis, keisti obligacijų dalį fondo portfelyje ir vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

Investicijų draudimas

Pensijų fondų investicijos nėra apdraustos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu.

Paskirstant (diversifikuojant) turtą, stengiamasi išskaidyti riziką ir efektyviau siekti finansinių tikslų. Investicijų valdymo įmonė, įvertinusi įvairių šalių ekonomikos augimo perspektyvas, nusprendžia, kurią fondo turto dalį investuoti į akcijas, kurią į obligacijas ir kurią į kitas turto klases. Fondo turtas, investuojamas į akcijas ar kolektyvinius investavimo subjektus, investuojančius į akcijas, paskirstomas įvairiuose pasaulio geografiniuose regionuose ir ekonomikos sektoriuose.