Keisti kalbą:

Investicijų robotas ir tvarumas

Paragraphs

Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas


Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje aprašomos taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi finansų rinkos dalyviai turi atskleisti informaciją apie tvarumo rizikos integravimą ir atsižvelgimą į neigiamą poveikį tvarumui savo procesuose, bei teikti su tvarumu susijusią informaciją.

Reglamento 6, 8 ir 9 straipsniuose aprašomi konkretūs finansų rinkos dalyviams skirti reikalavimai, susiję su informacijos apie jų siūlomus investicinius produktus atskleidimu.

6 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašyti fondai, kurie, priimant investicinius sprendimus, atsižvelgia į tvarumo riziką ir skaidriai aprašo galimą neigiamą poveikį tvarumui, tačiau neskatina aplinkosaugos ar socialinių aspektų ir neturi tvaraus investavimo tikslo. Tokiose investicijose atsižvelgiama bent į kelis svarbius rodiklius, pavyzdžiui, CO2 emisiją, anglies pėdsaką, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus ir neįtraukiant tam tikrų pramonės šakų, pvz. iškastinis kuras, ginklai, lošimai, alkoholis ir tabakas.

8 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašomi fondai, be kitų ypatumų, skatina aplinkosaugos ar socialinius aspektus arba jų derinį, su sąlyga, kad bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerojo valdymo principų. Tokių investicijų tikslas yra pavyzdžiui, investicijos į žmogiškąjį kapitalą, atsinaujinančią energiją, nelygybės mažinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą, kovą su korupcija ir kyšininkavimu.

9 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašomos aukščiausiai vertinamos tvarios investicijos. Čia išvardyti fondai, kurie tvarias investicijas laiko savo pagrindiniu tikslu. Šie fondai yra orientuoti tik į tvarias investicijas, pavyzdžiui, orientuotis į klimato kaitą, atsinaujinančią energiją, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir taršos mažinimą, švaraus vandens, natūralių buveinių ir rūšių išsaugojimą.

Visuose investicijų roboto siūlomuose investavimo sprendimuose atsižvelgiama į tvarumo aspektus


Šiuo metu teikiant investavimo rekomendaciją ar portfelio valdymo paslaugą, aplinkosaugos ar socialinių aspektų skatinimas  arba tvarios investicijos nėra mūsų pagrindinis tikslas. Vis dėlto, parinkdami investicijų robotui naujus investicinius fondus ar ETF atsižvelgiame į tvarumo aspektus.

Dėl šios priežasties pirmenybę teikiame investiciniams fondams ir ETF, kurie yra klasifikuojami kaip atitinkantys bent SFDR 8 straipsnyje nurodytas priemones.

Priimdami investicinius sprendimus mes atsižvelgiame į tvarumo riziką ir pagrindinį neigiamą poveikį pagal mūsų Tvarumo rizikos ir poveikio integravimo į investavimo sprendimus ir rekomendacijas politiką. Tačiau pagal ES reglamentus, mūsų portfelio valdymo paslauga negali būti laikoma tvarumą skatinančiu finansiniu produktu. Mes siekiame, kad mūsų portfeliai būtų laikomi atitinkančiais SFDR 8 straipsnį.
 

Daugiau apie tvarumą investuojant

2022 m. rugpjūčio 2 d. visoje ES pradėtos taikyti naujos tvaraus finansavimo priemonės. Be kitų reikalavimų, nustatytas ir toks, kuriuo investicinės bendrovės, teikdamos investavimo rekomendacijas ar portfelio valdymo paslaugą, privalo surinkti iš savo klientų  informaciją apie jų tvarumo poreikius ir, atsižvelgdamos į šią bei kitą informaciją, įvertinti investicijų tinkamumą klientams.

Su Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID) susijusiame deleguotajame reglamente apibrėžtos trys investicinių produktų tvarumo prioritetų kategorijos, kurios turėtų atspindėti klientų poreikius tvaraus finansavimo srityje:

  • Atsižvelgiama į tvarumo principus. Investuojant turėtų būti atsižvelgiama į galimą neigiamą poveikį tvarumui. 
  • Investicijų tikslas yra tvarumas. Investicijomis turėtų būti siekiama tvarių aplinkosaugos ar socialinių tikslų.
  • Investicijos yra nukreiptos į aplinkosaugą . Investicijos turėtų būti tvarios aplinkosaugos požiūriu.

Investuotojai turėtų išreikšti savo tvarumo poreikius ir nuspręsti, kokia apimtimi investicijos turėtų išreikštus poreikius. Dėl to, kiekviena tvarumo kategorija priskiriama tam tikram lygiui, pavyzdžiui, mažai (ne mažiau kaip 10%), vidutiniškai (ne mažiau kaip 30%) ir didžiąja dalimi (ne mažiau 60%).