Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Draudimas „Saugus kreditas“

Draudimas „Saugus kreditas“

Dabar, paėmę kreditą, galite jaustis ramiau

 • Susirgus, susižeidus ar netekus darbo, bus mokama periodinė draudimo išmoka, lygi Jūsų sumokėtai kredito įmokai ar tenkančiai jos daliai
 • Ištikus skaudžiai nelaimei, Jūsų artimieji bus apsaugoti nuo visų likusių finansinių įsipareigojimų ar jų dalies
 • Tai padės Jums ir Jūsų šeimai vykdyti finansinius įsipareigojimus ir išsaugoti būstą ar kitą turtą

Pasirinkę būsto ar vartojimo kreditą SEB banke ir sudarę draudimo „Saugus kreditas" sutartį, turėsite galimybę pasirinkti gyvybės draudimą, pasirinkti draudimo apsaugą nuo visiško ir nuolatinio nedarbingumo, laikino nedarbingumoir nuo priverstinio nedarbo. Taigi netikėtais gyvenime atvejais Jums ir Jūsų šeimai bus lengviau.

Draudimo apsauga, suteikiama pasirinkus draudimą „Saugus kreditas“

Gyvybės draudimas

Dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo mirus apdraustajam, draudimo bendrovė išmokėtų draudimo išmoką ir šiomis lėšomis būtų padengtas visas kredito likutis ar sutartyje nustatyta kredito dalis. Artimiesiems paliktumėte ne kreditą, o turtą.

Draudimas nuo visiško ir nuolatinio nedarbingumo

Ištikus sunkiai negaliai, kai apdraustasis dėl ligos ar sužeidimo negali toliau dirbti (pavyzdžiui, dėl aklumo, paralyžiaus, komos ar pan.), draudimo bendrovė išmokėtų draudimo išmoką ir šiomis lėšomis taip pat būtų padengtas visas kredito likutis ar sutartyje nustatyta kredito dalis.

Draudimas nuo laikino nedarbingumo

Laikinai praradus darbingumą nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl ligos, draudimo bendrovė kurį laiką kas mėnesį apdraustajam mokėtų draudimo išmoką, lygią jo sumokėtai kredito įmokai ar pasirinktai jos daliai. Draudimo išmokos palengvintų finansinę naštą, o Jūs būtumėte tikri, kad galėsite įvykdyti visus savo finansinius įsipareigojimus ar dalį jų.

Tokią draudimo apsaugą suteikia „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas pagal toliau pateikiamas draudimo taisykles.

Be pirmiau išvardytų draudimo apsaugos rūšių, galite rinktis papildomą apsaugą

Draudimas nuo priverstinio nedarbo

Praradus darbą, pavyzdžiui, bankrutavus įmonei, jai netekus veiklos licencijos ar abipusiu šalių susitarimu darbdaviui pasiūlius, draudimo bendrovė kurį laiką kas mėnesį apdraustajam mokėtų draudimo išmoką, lygią jo sumokėtai kredito įmokai ar pasirinktai jos daliai. Būtumėte ramūs, nes kurį laiką kredito įmokos būtų kompensuojamos ir turėtumėte laiko kito tinkamo darbo paieškai.

Šią draudimo apsaugą siūlo ADB „Gjensidige“ pagal toliau pateikiamas draudimo taisykles.

„Saugaus kredito“ draudimo sutartis sudaroma vieniems metams ir gali būti kasmet automatiškai pratęsiama.

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo ir ADB „Gjensidige“ teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Prieš sudarant gyvybės draudimo „Saugus kreditas“ sutartį, prašom susipažinti su draudimo taisyklėmis ir sąlygomis.


Jeigu esate sudarę draudimo sutartį pagal programą „Saugus kreditas“, Jums galiojančią taisyklių redakciją rasite SEB interneto banke.

Individualios draudimo sutarties sąlygos, atitinkančios Jūsų finansinius įsipareigojimus pagal kredito sutartį:

 • gyvybės draudimo, draudimo nuo visiško ir nuolatinio nedarbingumo suma lygi Jūsų kredito likučiui (neįskaitant skolų). Kas mėnesį mažėjant kredito likučiui, atitinkamai mažėja ir draudimo suma
 • draudimo nuo laikino nedarbingumo, priverstinio nedarbo išmoka lygi Jūsų kredito įmokai (grąžinama kredito dalis ir palūkanos) arba Jūsų pasirinktai jos daliai
 • draudimo įmokos dydis priklauso nuo kredito likučio, kredito įmokos dydžio ir rizikos atsižvelgiant į apdraustojo amžių
 • draudimo įmokos mokamos kas mėnesį
 • pasikeitus kredito sutarties sąlygoms, atitinkamai koreguojamos ir draudimo sutarties sąlygos
 • draudimas „Saugus kreditas“ gali būti susietas su viena kredito sutartimi ir padėti vykdyti įsipareigojimus tik pagal šią sutartį. Jei esate sudarę kelias kredito sutartis ir norite apsidrausti, galite sudaryti kelias draudimo sutartis, o kiekvienos iš jų sąlygos bus pritaikytos prie konkrečios kredito sutarties. Jei kredito gavėjai yra du, draudimo sutartyje atitinkamai gali būti nurodyti du (bet ne daugiau) apdraustieji (SEB banko būsto kredito bendraskoliai)

Draudimo sutartis galite sudaryti tuo pat metu kaip ir SEB būsto kredito sutartis arba vėliau — jau sudarę kredito sutartis. Dabartiniai SEB banko būsto kredito turėtojai, atvykę į banko skyrių, taip pat gali sudaryti draudimo sutartis.

Jūs turite teisę draudimo „Saugus kreditas“ sutartis nutraukti.

Kas gali sudaryti šias draudimo sutartis?

 • Asmenys, jau gavę būsto kreditą SEB banke (jei iki kredito grąžinimo termino liko daugiau negu 6 mėn.)
 • Nauji SEB banko klientai, sudarę būsto ar vartojimo kredito sutartis

Pagal vieną draudimo sutartį gali būti apdrausti vienas arba du 18—55 metų fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo ir ADB „Gjensidige“ teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Kokiais atvejais mokama draudimo išmoka?

Išmoka mokama įvykus draudžiamajam įvykiui. Draudžiamuoju įvykiu, atsižvelgiant į pasirinktą draudimo apsaugos rūšį pagal draudimą „Saugus kreditas“ ir į draudimo sutarties sąlygas, gali būti laikomi toliau išvardyti įvykiai.

Apdraustojo mirtis

Gyvybės draudimo sąlygos nustatytos toliau pateikiamose draudimo taisyklėse.


Dokumentai, kuriuos turi pateikti artimieji įvykus draudžiamajam įvykiui

 • paso ar kito asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija
 • mirties liudijimas ar notaro patvirtinta kopija
 • mirties priežastį liudijantis dokumentas, t. y. medicininis mirties liudijimas, policijos, teismo medicinos ekspertų tyrimo aprašymas ir išvados arba išrašas iš medicininių dokumentų, kuriame nurodyta mirties priežastis ir tiksli diagnozė
 • kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai, t. y. apdraustojo sveikatos istorijos ir medicinos tyrimų dokumentų kopijos (jei mirtis smurtinė (eismo įvykis, nelaimingas atsitikimas), reikalinga ir teisėsaugos institucijų išduota pažyma apie eismo įvykį, teismo medicinos eksperto ar komisijos išvada dėl mirties priežasčių ir aplinkybių)

Visiškas ir nuolatinis apdraustojo nedarbingumas

Draudimo nuo visiško ir nuolatinio nedarbingumo sąlygos nustatytos toliau pateikiamose draudimo taisyklėse.


Dokumentai, kuriuos turi pateikti apdraustasis

 • paso ar kito asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija
 • gydančio gydytojo pažyma, liudijanti sveikatos sutrikimą dėl ligos ar fizinio susižeidimo
 • apdraustojo asmens sveikatos istorija, išrašai iš medicininių dokumentų ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, kopijos
 • išrašas iš stacionarios gydymo įstaigos, jei per laikotarpį, kurį apima prašymas išmokėti draudimo išmoką, apdraustasis buvo gydomas ligoninėje
 • kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai

Laikinas apdraustojo nedarbingumas

Draudimo nuo laikino nedarbingumo sąlygos nustatytos toliau pateikiamose draudimo taisyklėse.


Dokumentai, kuriuos turi pateikti apdraustasis

 • paso ar kito asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija
 • apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • jei ligos pašalpas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau — VSDFV) teritoriniai skyriai, — VSDFV elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje esanti suvestinė apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir pranešimus dėl pažymos skyrimo
 • jei ligos pašalpas skiria ir moka ne VSDFV teritoriniai skyriai, — medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr. 094/a)
 • jei apdraustasis yra savarankiškai dirbantis asmuo, bedarbis ar laikinai dirbantis ne Lietuvoje asmuo — asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išrašas iš medicininių dokumentų
 • kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai

Priverstinis apdraustojo nedarbas

Draudimas nuo priverstinio nedarbo aprašytas toliau pateikiamame draudimo sąlygų apraše.


Dokumentai, kuriuos turi pateikti apdraustasis

 • paso ar kito asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija (reikia turėti ir dokumento originalą)
 • darbo sutarties kopija (dokumente turi būti nurodyta darbo sutarties galiojimo pabaigos data ir jos nutraukimo pagrindas, pvz.: darbo sutartis, darbdavio įsakymas, pažyma iš „Sodros“ arba darbdavio ir pan.)
 • oficialus rašytinis įmonėje registruotas ir administracijos pasirašytas pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo, jei sutartis nutraukta šalių susitarimu
 • darbo ieškančio asmens atmintinė, liudijanti, kad apdraustasis yra užsiregistravęs darbo biržoje kaip bedarbis


Draudimo išmokų mokėjimo sąlygos ir tvarka

Mirties ar visiško ir nuolatinio nedarbingumo atvejais

 • Mokamos vienkartinės draudimo išmokos.
 • Didžiausia vienkartinė draudimo išmoka 190 000 eurų (150 000 Eur sutartims sudarytoms iki 2021.01.03).
 • Draudimo išmoka mokama į kredito teikėjo, t. y. SEB banko, kuris skiriamas neatšaukiamu naudos gavėju, sąskaitą ir šiomis lėšomis padengiamas visas apdraustojo bankui mokėtinas kreditas ar dalis jo bei kredito grafike nurodytos palūkanos.

Laikino nedarbingumo ar priverstinio nedarbo atvejais

 • Mokamos draudimo išmokos kas mėnesį už praėjusį laikotarpį (bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius už vieną ar kelis susijusius draudžiamuosius įvykius, ne ilgiau kaip 12 mėnesių už nesusijusius draudžiamuosius įvykius per pastaruosius penkerius metus).
 • Didžiausia mėnesio draudimo išmoka 1 500 eurų.
 • Draudimo išmokos mokamos į pagrindinę atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios pervedamos įmokos pagal tiesioginio debeto sutikimą.

Atvejai, kai draudimo išmokos nėra mokamos

 • Jei įvykis nelaikomas draudžiamuoju (pavyzdžiui: tyčiniai veiksmai, nelegali ir nusikalstama veikla, masinės riaušės ir ginkluoti konfliktai, bedarbiu tampama savo iniciatyva ir pan.)

  Nedraudžiamųjų įvykių tipus ir jų apibūdinimą rasite toliau pateikiamuose draudimo dokumentuose:


 • Jei įvykis įvyksta pradiniu laukimo laikotarpiu, t. y. 30 dienų po draudimo sutarties sudarymo dienos laikino nedarbingumo atveju, 60 dienų — priverstinio nedarbo atveju, taip pat abiem atvejais 30 dienų laikotarpiu nuo pirmos draudžiamojo įvykio dienos
 • Laikino nedarbingumo ir priverstinio nedarbo atveju už pirmąsias 30 dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos

Apie įvykusį draudžiamąjį įvykį būtina informuoti draudimo bendroves kreipiantis į savo vadybininką SEB banke. Užpildytas paraiškas ir kitus reikiamus dokumentus reikia pristatyti į pasirinktą SEB banko skyrių ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo draudžiamojo įvykio datos.

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo ir ADB „Gjensidige“ teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Norėtumėte pasitarti?

Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių

Ketinate sudaryti draudimo sutartį?

Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių

Reikia pakoreguoti sutarties sąlygas?

Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių

Ką daryti įvykus draudžiamajam įvykiui?

Praneškite apie įvykį ir pateikite dokumentus, liudijančius įvykį.

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo ir ADB „Gjensidige“ teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Kontaktai

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.