Keisti kalbą:

Fondas „SEB European Equity Fund“ bus prijungtas prie subfondo „SEB European Equity Fund“